Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

PREAMBUŁA


1. Niniejszy dokument określa warunki dostępu i korzystania ze strony internetowej, zwany będzie dalej: "Ogólne warunki".

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej zobowiązany jest do zapoznania się, przestrzegania oraz akceptacji Ogólnych warunków, bez ograniczeń i zastrzeżeń.

3. W przypadku niewyrażenia zgody na wszystkie Ogólne warunki należy zaprzestać korzystania ze strony internetowej i natychmiast ją opuścić.

4. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo, użyte na stronie internetowej należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżone znakami towarowymi.

5. Zabrania się nieuprawnionego korzystania z zawartości strony internetowej, utworów lub informacji, jak też ich nieuprawnionej reprodukcji, retransmisji lub innego użycia jakiegokolwiek elementu strony internetowej, gdyż takie działanie może naruszać m.in. prawa autorskie lub chronione znaki towarowe.

6. Pytania lub uwagi dotyczące strony internetowej można zgłaszać na następujący adres email: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl.

7. Platforma zapisowa jest subdomeną witryny internetowej Gabinetu Duc in altum o adresie www.ducinaltum.wroclaw.pl. Na stronie www.ducinaltum.wroclaw.pl/regulamin zamieszczony jest niniejszy regulamin, a pod adresem https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/rodo zamieszczona jest polityka prywatności.  

 

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną (dalej: usługi) w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.ducinaltum.wroclaw.pl i www.zapisy.ducinaltum.wroclaw.pl;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach prowadzonego Serwisu Usługodawca świadczy następujące usługi:

 1. informacyjne, w ramach których Usługobiorca uzyskuje:
  1. ogólne informacje na temat Usługodawcy, profilu jego działalności, świadczonych usług;
  2. ogólne informacje dotyczące opłat za uczestnictwo w Konferencji, dodatkowo płatnych usług, zniżek i rabatów,
  3. informacje o miejscach odbywania się poszczególnych wydarzeń w ramach Konferencji
  4. informacje o danych kontaktowych umożliwiających kontakt z Usługodawcą;
 2. zapisy na sesje, grupy, warsztaty, z możliwością dokonania opłaty;
 3. kontaktu za pomocą adresu email gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl, gdzie Usługobiorca może kierować do Usługodawcy wiadomości i pytania. W celu skorzystania z zapisu Usługobiorca proszony jest o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, danych firmy, jeśli chce otrzymać rachunek na firmę, treść kierowanej wiadomości lub pytania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsłużenia zapisów. Niepodanie wszystkich lub poszczególnych danych może skutkować brakiem możliwości zapisania usługobiorcy. Usługa platformy zapisowej jest świadczona nieodpłatnie.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu, który jest dostępny na stronie: https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/regulamin. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego uzyskanie, utrwalenie, odtwarzanie i drukowanie za pomocą systemu informatycznego, z którego korzysta Usługobiorca. Korzystając z Serwisu Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Usługodawcy przysługuje prawo do dokonania w dowolnym momencie zmiany całości lub części Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco w Serwisie. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza jego akceptację.

3. Regulamin znajduje zastosowanie do Serwisu oraz usług w nim oferowanych, chyba że do usług tych mają zastosowanie inne umowy lub regulaminy, o czym Usługobiorca będzie poinformowany.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami współżycia społecznego, a także dobrymi obyczajami.

5. Korzystający z Serwisu mają zakaz:

 1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, treści nawołujące do nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub religijnym, treści naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne.
 2. podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 

Zawarcie i rozwiązanie usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usługi informacyjnej drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę www.zapisy.ducinaltum.wroclaw.pl i zatwierdzenie przyciskiem „zapisz się” wybranego modułu Konferencji.

2. W celu skorzystania z usługi Usługobiorca proszony jest o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, dane pomiotu, na który ma być wystawiona faktura. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Niepodanie wszystkich lub poszczególnych danych może np. skutkować brakiem możliwości realizacji usługi.

3. Korzystając z platformy zapisowej Klient jest zobowiązany do opłaty w momencie zapisu na zajęcia. Można to zrobić za pomocą szybkiej płatności lub za pomocą tradycyjnego przelewu.
Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Klient dostaje pocztą internetową potwierdzenie rezerwacji miejsca.

4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z usługi oraz zrezygnować z uczestnictwa pod warunkami:

 1. w przypadku rezygnacji z zapisu na zajęcia do 4 tygodni (28 dni) przed zajęciami zwracamy kwotę wpłaty;
 2. wpłat nie zwracamy, jeśli zgłoszenie rezygnacji nastąpi miesiąc przed datą rozpoczęcia zajęć lub później. Można ewentualnie odstąpić swoje miejsce innej osobie, informując o tym Usługodawcę.
 3. kontakt w sprawie zamian i zwrotów: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

5. Organizator zastrzega, że może nie przyjąć zapisu na zajęcia bez podania przyczyn.

 

Korzystanie z usługi świadczonej drogą elektronicznie

1. Serwis ma charakter informacyjny i służy też do zapisów na zajęcia organizowane przez Gabinet Duc in altum. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w Serwisie były rzetelne.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne będące następstwem wadliwego funkcjonowania sprzętu, jaki posiada Usługobiorca, a także za brak odpowiednich parametrów umożliwiających odbiór danych. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za ryzyko jakie związane jest z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym za szkodę nie będącą następstwem jego winy albo zaniedbania, a także szkodę wyrządzoną w następstwie działania Usługobiorcy lub osób trzecich.

3. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych drogą elektronicznie w ramach Serwisu wymaga spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:

 1. włączenia w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies,
 2. dostępu do urządzenia typu komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową.

4. Usługodawca nie ma obowiązku weryfikowania przekazywanych, udostępnianych treści wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W przypadku powzięcia informacji wskazującej na uzasadnione podejrzenie zaistnienie czynu zabronionego lub bezprawnego może usunąć taką treść.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia w każdym czasie prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego. Prace te mogą powodować czasowe utrudnienia w dostępie do usług. Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze od Usługodawcy.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, prawdziwych.

7. Na Platformie zapisowej znajdują się linki przekierowujące do strony internetowej Gabinetu, gdzie będzie dedykowana podstrona informacyjna oraz regulamin i zasady prywatności.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego

Usługobiorcy przysługuje prawo do składania reklamacji w sprawach dotyczących funkcjonowania Serwisu i usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej takie dane, jak: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres e-mail), dokładne oznaczenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Usługobiorcy na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę. Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany w treści reklamacji adres e-mail.

 

Ochrona danych osobowych

1. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać od Usługobiorcy podania jego danych osobowych. Niektóre dane mogą być gromadzone automatycznie. Administratorem danych osobowych jest Gabinet Psychologiczny Duc in altum Barbara Krasiczyńska (zwany dalej Gabinet) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Józefa 1/3 , 50-329 Wrocław, NIP: 8831600445, REGON: 021721909

Z Administratorem można się kontaktować się za pomocą adresu e-mail: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Barbara Krasiczyńska, z którą można kontaktować za pomocą ww adresu e-mail.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Inne dane osobowe mogą być gromadzone, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy lub do dokonania z Usługobiorcą innej czynności prawnej ze względu na charakter świadczonej usługi. Serwis używa plików cookies, aby ułatwić Usługobiorcy korzystanie z niego oraz do celów statystycznych. Usługobiorca w dowolnym momencie może blokować pliki cookies, a tym samym nie wyrazić zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, którą wykorzystuje do korzystania z Serwisu.

2. Korzystając z Platformy zapisowej Usługobiorca proszony jest o podanie konkretnych danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, dane podmiotu do faktury. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania usługi. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Usługi zapisu na konferencję. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Organizatorowi ani Platformie. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Tpay.

3. Dane Usługobiorcy, o jakich mowa w części dotyczącej Trybu postępowania reklamacyjnego, mogą być przetwarzane także w celu rozpatrzenia złożonej reklamacji.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawnymi. Podstawy prawne przetwarzania danych określone zostały w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 18) oraz RODO (art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f).

5. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie Gabinet Psychologiczny Duc in altum Dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Płatności dokonywane za pomocą operatora płatności są regulowane odrębnym regulaminem Operatora.

6. Dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie podlegają procesowi zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowaniu.

7. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i przesłanek określonych w przepisach art. 15-21 RODO oraz 7 RODO przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w przepisach RODO;
 4. prawo do usunięcia danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 6. prawo do przenoszenia danych zgodnie
 7. prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszelkie żądania związane z realizacją któregokolwiek z praw wymienionych powyżej Użytkownik powinien kierować drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wyznaczonego przez firmę inspektora ochrony danych: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl.

 1. prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawne obowiązujące na terenie RP.

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023r.